187 US 437 Oshkosh Waterworks Company v. City of Oshkosh