203 US 563 United States of America v. John F Shipp