225 US 205 United States Fidelity Guaranty Company Appt v. Mj Bray