243 US 66 Hugo Adelberto Thomsen v. Sir Charles W Cayser