249 US 557 Skinner Eddy Corporation v. United States