257 US 485 State of North Dakota Lemke v. Chicago & N W Ry Co