266 US 101 Nassau Smelting Refining Works v. United States