740 F2d 1282 United States v. 83-1364 83-1365 Redding 83-1367 Serubo 83-1368 Serubo 83-1369 Szwanki 83-1449