255 F3d 907 United States of America v. Melford Ashley Sr