265 F3d 758 United States of America v. John Lynch